Kategorie

Producenci

POLITYKA PRYWATNOŚCI - COOKIES, RODO

Polityka Prywatności - pliki cookies

1.   Serwis drukarka.sklep.pl  nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyłączeniem informacji zawartych w plikach cookies.

2.   Pliki cookies (inaczej znane jako  „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, a zwłaszcza pliki tekstowe. Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przeglądającego serwis niszczarka.eu Przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej i podstron serwisu. Powinny zawierać nazwę strony internetowej właściwą dla miejsca pochodzenia, a także czas przechowywania w urządzeniu oraz unikalny numer.

3.   Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym przeglądającego serwis drukarka.sklep.pl pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Kom-Pap Office Partners z siedzibą w Łodzi przy ul. Niepołomickiej 6.

4.   Pliki cookies są wykorzystywane w celu:

● optymalnego dostosowania zawartości stron internetowych  do preferencji przeglądającego, a także optymalizacji korzystania ze strony internetowej,

● tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych,

5.   W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

● Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

● Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

● Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

● Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

● Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/

6.   Kom-Pap Office Partners informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7.   Więcej informacji na temat "ciasteczek" dostępnych znajdziecie Państwo  pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko a także  w sekcjach „Pomocy” znajdujących się w menu przeglądarek internetowych.

 

Polityka Prywatności - RODO

1.   Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest firma Kom-Pap Office Partners Marian Stępień z siedzibą przy ul. Niepołomickiej 6, 93-467 Łódź, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej, pod nr NIP 7271352453i REGON 100800401.

2.   W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi prosimy o kontakt pod adresem mail rodo@officepartners.pl, Tel. 22 115 82 26 lub pod adresem  02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 155.

3.   Jako Administrator danych osobowych, Kom-Pap Office Partners zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych poprzez wdrożenie  rozwiązań organizacyjnych i technicznych, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO, z uwzględnieniem zasad dotyczących przetwarzania, dokładając szczególnej staranności, żeby dane osobowe były:

● przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

● pozyskiwane tylko dla określonych celów i przetwarzane dalej wyłącznie w sposób zgodny z tymi celami,

● przechowywane nie dłużej, niż to konieczne,

● przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą,

● dokładne, aktualne i adekwatne (bez nadmiaru danych),

● bezpiecznie przechowywane

4.   Państwa dane przetwarzane będą w celach:

● realizacji umowy, w tym także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np. wystawienia faktury, przesłania zakupionego towaru lub usługi,

● marketingowych lub w celach potwierdzonych wyrażoną odrębnie przez Państwa zgodą, cele marketingowe to w szczególności przedstawianie Państwu ofert produktów i usług dostępnych w naszej firmie (przy użyciu telefonów, tabletów, komputerów, e-maili, komunikatorów),

● umożliwienia potencjalnym Klientom dostępu do sklepu internetowego i jego funkcjonalności - rejestracji, utworzenia konta w sklepie,

● rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji towarów lub usług oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy,

● udzielania odpowiedzi na złożone przez osoby zainteresowane zapytania, przesłanego w formie korespondencji papierowej, e-mailowej lub z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie www a także złożonego w formie telefonicznej,

● przesyłania zainteresowanym subskrybentom elektronicznego biuletynu informacyjnego (newsletter) o nowościach, ofercie handlowej i promocjach sklepu, jeżeli zainteresowana osoba wyraziła wcześniej zgodę na otrzymywanie od nas newslettera,

 NIE udostępniamy osobom trzecim żadnych danych w celach marketingowych.

5.   Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: zawarcie i wykonanie umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b RODO), wypełnienie ciążącego na nas obowiązku prawnego (art.6 ust. 1c RODO), udzielone przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1a RODO) lub tzw. uzasadniony prawnie interes polegający na promowaniu naszej oferty – marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1f RODO).

6.   Przetwarzamy następujące kategorie danych:

● dane kontaktowe: w tym imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefoiczny, pełniona funkcja,

● dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi / dostawy towaru oraz wystawienia faktury w tym nazwa firmy, NIP, REGON, adres wysyłkowy, nr kontaktowy,

● dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line,

7.   Dane zbieramy na pośrednictwem formularzy umieszczonych na naszych stronach internetowych oraz ogólnodostępnych źródeł internetowych. Nasi Klienci udzielają informacji o swoich danych również podczas zawierania transakcji oraz kontaktów handlowych, w trakcie organizacji konkursów, konferencji i szkoleń.

8.   Pozyskiwane dane przekażemy odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną. Państwa dane mogą być przekazane:.● organom państwowym (np. Prokuratura, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Urzędy Skarbowe),● podmiotom świadczącym usługi kurierskie, przewozowe i pocztowe w celu realizacji przedmiotu umowy z nami,● instytucjom finansowym poprzez które zamawiający dokonuje płatności za przedmiot umowy,● producentom zakupionych przez zamawiającego usług lub towarów, w celu prawidłowej realizacji usług, procesu reklamacji, dostawy towaru ● podmiotom świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz sklep internetowy,● podmiotom świadczącym inne usługi na naszą rzecz, które są niezbędne do bieżącego i prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego,

9.  Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:

● bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO

● dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO

● poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych o których mowa w art. 16 RODO

● usunięcia danych częściowego lub całkowitego (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO

● ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO

● przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO

● wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO

● nie podlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO

●  prawo do wycofania zgody, o którym mowa w art. 7 RODO

● wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO

10.  W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznacza się, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwo prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:

● przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez nas z obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, podatkowtych itp.,

● przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji np. jeżeli zamieścili Państwo swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,

● przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń,

11.   W zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanymi dalej RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), zwaną dalej Ustawą i innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania poufności oraz bezpieczeństwa uzyskanych danych osobowych. Nasi pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie  środki w celu zapewnienia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą.

12.   W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące odpowiednie przepisy prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.